Nicholas II inför rysk autokrati i Finland (1903)

Detta dekret, daterat mars 20th 1903, införde tsaristisk autokrati i Finland, där det växte motstånd mot den ryska generaldirektören, general Bobrikov.

“1. Guvernörens general är auktoriserad:

en. För att beställa tillfällig stängning av hotell, grossist- och detaljhandelsbutiker och alla kommersiella och industriella anläggningar överhuvudtaget.

b. Att förbjuda någon form av offentliga eller privata sammankomster.

c. Att upplösa privata föreningar och deras filialer.

d. Att förbjuda personer som av honom betraktas som skadliga för den politiska ordningen och den allmänna lugnet att vistas i Finland ...

5. Kommunala magistraktioner, såväl som kommunala och landsbygds kommunala förvaltningar, omfattas av guvernörens högsta myndighet och direktörerna direkt på följande grund:

a. Namnen på personer som väljs som borgmästare och rådmän, som ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige och till andra kontor i kommunala och landsbygdens kommunala förvaltningar ska överlämnas till den lokala guvernören för bekräftelse ...

b. Borgmästare och kommunfullmäktige, ordföranden och vice ordföranden för kommunfullmäktige och andra personer som innehar sitt ämbete i kommunala och landsbygdens kommunala förvaltningar kan genom administrativ process avlägsnas från sitt ämbete ...

c. Guvernörerna har rätt att avbryta verkställigheten av beslut som antas av kommunala myndigheter underordnade dem, om sådana beslut inte överensstämmer med de allmänna nationella intressena eller lokalbefolkningens behov, eller om de bryter mot lagens krav.