Dekret om inrättande av Revolutionary Tribunal (1918)

På nyårsdagen 1918 utfärdade den nya sovjetiska regeringen följande dekret om att upprätta Revolutionary Tribunal:

”Revolutionary Tribunal kommer att vara behörig i fall av personer som:

- organisera uppror mot auktoriteten hos arbetarnas och bönderegeringen, som aktivt motsätter sig den senare eller inte lyder den, eller som uppmanar andra personer att motsätta sig eller lyda den;

- som utnyttjar sin ställning som statliga eller offentliga anställda för att störa eller hindra det regelbundna arbetet i de institutioner eller företag där de är eller har tjänat (sabotage, dölja eller förstöra dokument eller egendom etc.);

- som stoppar eller begränsar produktionen av allmänt använda artiklar utan en egentlig nödvändighet för detta;

- som bryter mot förordningarna, orderna, bindande förordningarna och andra publicerade handlingar från arbetarnas och böndernas organ, om brott mot sådana handlingar kräver en rättegång av Revolutionary Tribunal.

Vid fastställandet av straffen ska Revolutionary Tribunal styras av omständigheterna i fallet och det revolutionära samvets dikter.

Revolutionärtribunalen ska väljas av sovjeterna för arbetare, soldater och böndernas suppleanter och ska omfatta en permanent ordförande, två permanenta suppleanter, en permanent sekreterare och två suppleanter och 40 jurymedlemmar. Alla personer, utom jurymedlemmarna, väljs för tre månader ...

En utredningskommission bestående av sex medlemmar .... ska skapas under Revolutionary Tribunal för genomförandet av den preliminära utredningen. Efter att ha mottagit information eller klagomål undersöker utredningsutredningen den och antar inom 48 timmar antingen avvisning av ärendet, om den inte finner att ett brott har begåtts, eller överför det till rätt behörighet eller tar upp det för rättegång kl. sessionen för Revolutionary Tribunal.

Utredningskommissionens order om arresteringar, sökningar, beslag och frisläppanden av internerade personer är giltiga om de utfärdas gemensamt av tre medlemmar. I fall som inte tillåter försening kan sådana order utfärdas av en medlem av utredningskommissionen ensamt under förutsättning att åtgärden inom tolv timmar ska godkännas av utredningskommissionen.

Undersökningskommissionens ordning utförs av Röda vakten, milisen, trupperna och republikens verkställande organ ... Revisionsrättens sessioner är offentliga ...

Domen från Revolutionary Tribunal är slutgiltiga. ”

Kamerat Steinberg
Folkets kommissionär för rättvisa