Hitlers politiska agenda, från ett tal till Reichstag (1933)

Hitlers politiska dagordning, som beskrivs i ett tal till Reichstag, ges i mars 1933:

”Med denna politiska rening av vårt offentliga liv kommer Reichs regering att genomföra en grundlig moralisk rensning av nationens organ. Hela utbildningssystemet, teatern, biografen, litteraturen, pressen och det trådlösa - alla dessa kommer att användas som medel för detta ändamål och värderas därefter. De måste alla tjäna till att upprätthålla de eviga värdena som finns i vårt folks väsentliga karaktär. Konst kommer alltid att förbli uttryck och spegling av längtan och verklighet i en era ... Det är konstens uppgift att vara uttryck för denna bestämda tidsålder. Blod och ras kommer återigen att bli källan till konstnärlig intuition ...

Stora är de nationella regeringens uppgifter inom det ekonomiska livet. Här måste all handling styras av en lag: folket lever inte för affärer och affärer finns inte för kapital. Men kapital tjänar affärer, och affärer tjänar folket. I princip kommer regeringen inte att skydda det tyska folkets ekonomiska intressen med den kretsiga metoden för en ekonomisk byråkrati som ska organiseras av staten, utan genom största möjliga främjande av privat initiativ och genom erkännande av äganderätten ...

Den tyska jordbrukarens frälsning måste uppnås till varje pris ... Vi är medvetna om att Tysklands geografiska position, med sin brist på råvaror, inte tillåter ekonomiskt självförsörjande för riket. Det kan inte alltför ofta betonas att ingenting är längre bort från regeringens tankar än fientlighet mot export. Vi är fullt medvetna om att vi har behov av förbindelsen med omvärlden och att marknadsföringen av tyska varor i världen ger försörjning för många miljoner av våra landsmän.

Skyddet av rikets gränser och därmed för vårt folks liv och vår affärs existens ligger nu i Reichswehr som, i enlighet med de villkor som ålagts oss genom Versaillesfördraget, ska betraktas som den enda verkligen avväpnade armén i världen. Trots sin påtvingade småhet och helt otillräckliga beväpning kan det tyska folket betrakta deras Reichswehr med stolt tillfredsställelse. Detta lilla instrument för vårt nationella självförsvar har uppstått under de svåraste förhållandena. Anden som inhalerar den är vår bästa militära tradition.

Den tyska nationen vill leva i fred med resten av världen. Men det är just av denna anledning som Reichs regering kommer att använda alla medel för att slutgiltigt avlägsna uppdelningen av världens nationer i två kategorier. Att hålla såret öppet leder till misstro på den ena sidan och hat på den andra, och därmed till en allmän känsla av osäkerhet ...

Rikets regering, som betraktar kristendomen som den orubbliga grunden för nationens moral och moraliska kod, lägger största värde på vänskapliga relationer med Heliga stolen [Vatikanen] och strävar efter att utveckla dem.

Vi känner sympati för vår brodernation i Österrike i dess problem och nöd. I alla sina handlingar är Reichs regering medveten om sambandet mellan alla tyska rasers öde. Deras inställning till de andra utländska makterna kan hämtas från vad som redan har sagts. Men även i fall där våra ömsesidiga relationer är besvärade med svårigheter kommer vi att sträva efter att nå en lösning. Men i vilket fall som helst kan grunden för en förståelse aldrig vara skillnaden mellan segrare och segrade. ”