'Den tyska republiken ska trivas!' (Nov 1918)

Följande proklamation trycktes i Berliner Volksblatt ('Berlin People's Gazette), huvudpublikationen för SPD:

”Arbetare, soldater, medborgare - den fria folkstaten är här! Kaiser och kronprins har abdikerat! Fritz Ebert, presidenten för det socialdemokratiska partiet, har utsetts till kansler, och han bildar nya regeringar i Reich såväl som i Preussen, bestående av män som åtnjuter förtroendet hos det arbetande folket i städerna och på landsbygden, av arbetare och soldater. Så den offentliga förvaltningen har överlämnats till folket. En nationalförsamling kommer snart att träffas för att diskutera den nya konstitutionen.

Arbetare, soldater, medborgare! Folks seger har uppnåtts, den får inte ära eller äventyras av utslag. Ekonomin och trafiken måste tillåtas fortsätta oavbruten för att säkra den folkliga regeringen under alla omständigheter. Följ alla instruktioner från den nya folkregeringen och deras tjänstemän. Det agerar i nära samarbete med arbetarna och soldaterna.

Den tyska republiken ska trivas! ”