National Security Act (1947)

Inloggad i lag av Harry Truman den 18 september 1947 omstrukturerade National Security Act Amerikas militära avdelningar och skapade USA: s flygvapen. Det bildade också både National Security Council (NSC) och Central Intelligence Agency (CIA). Följande utdrag ur lagen avser CIA:

”Härigenom upprättas här under National Security Council en central underrättelsetjänst med en chef för central underrättelse, som ska vara chef för den. Direktören ska utses av presidenten, med och med råd och medgivande från senaten, bland de befälhavare för väpnade tjänster eller bland individer i civilt liv ...

Om en befälhavare för de väpnade tjänsterna utses till direktör, ska ... under utövandet av sina uppgifter som direktör underkastas någon övervakning, kontroll, begränsning eller förbud (militär eller på annat sätt) än vad som skulle vara verksamt med avseende på honom om han var en civil som inte på något sätt var kopplad till [militären] ...

I syfte att samordna underrättelseverksamheten för flera regeringsavdelningar och byråer i nationell säkerhets intresse ska det vara byrån under ledning av det nationella säkerhetsrådet:

1. Att ge råd till det nationella säkerhetsrådet i frågor som rör sådan underrättelseverksamhet från regeringsdepartementen och byråerna som rör nationell säkerhet

2. Att ge rekommendationer till presidenten genom Nationella säkerhetsrådet för samordning av sådan underrättelseverksamhet från regeringens avdelningar och byråer som rör nationell säkerhet;

3. Att korrelera och utvärdera underrättelser som rör nationell säkerhet och tillhandahålla spridning av sådan underrättelse inom regeringen genom att i förekommande fall använda befintliga organ och anläggningar ...

4. Att utföra, till förmån för befintliga underrättelsetjänster, sådana ytterligare tjänster av gemensamt intresse som National Security Council bestämmer kan utföras mer effektivt centralt.

5. Att utföra sådana andra funktioner och skyldigheter relaterade till underrättelse som påverkar den nationella säkerheten som Nationella säkerhetsrådet då och då kan leda.

I den utsträckning som rekommenderas av Nationella säkerhetsrådet och godkänns av presidenten, ska sådan underrättelse från regeringens avdelningar och byråer, utom vad som anges nedan, avseende nationell säkerhet vara öppen för inspektion av direktören för central underrättelse, och sådan underrättelse som hänför sig till den nationella säkerheten och som innehas av sådana avdelningar och andra myndigheter i regeringen, med undantag av vad som anges nedan, ska göras tillgänglig för direktören för central underrättelsetjänst för korrelation, utvärdering och spridning ...

På skriftlig begäran från direktören för central underrättelsetjänst ska chefen för federala utredningsbyrån göra informationen tillgänglig för direktören för central underrättelse för korrelation, utvärdering och spridning som kan vara nödvändig för nationell säkerhet. ”